Pulmologija

Pulmologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća i disajnih puteva. U poliklinici Longa Vita efikasno zbrinjavamo pacijente koji pate od raznih plućnih oboljenja, respiratornih infekcija i alergija.

O zdravlju vaših pluća i disajnih organa brinu specijalisti pulomologije sa dugogodišnjim iskustvom koji su ujedno zagovornici integrativne medicine. Kombinujući najbolje metode klasične i komplementarne medicine lekari u našoj pulmološkoj ordinaciji  pristupaju svakom pacijentu sa puno pažnje.

Sledeći holističke principe u procesu dijagonostike i lečenja, lekari polaze od osnovne ideje da um, telo i duh čine nerazdvojnu celinu, te da je svaki pojedinac u čvrstoj vezi sa društvom i okruženjem u kom živi. Prema tome, pored osnovnih specijalističkih pregleda zasnovanih na metodama klasične medicine, u ordinaciji pulmologije polinklinike Longa Vita pacijentima je dostupan i savremeni aparat za BICOM biorezonantnu dijagonostiku i terapiju. Zahvaljujući temeljnom i sistematičnom pristupu svakom pacijentu, lečenje je uspešno.

Obratite se za pomoć pulmolozima poliklinike Longa Vita ukoliko prepoznate neke od sledećih simptoma:

● Kašalj koji se vremenom ne poboljšava (hronični kašalj).
● Kratkoća daha (dispneja)
● Bol ili stezanje u grudima.
● Teško disanje (sa šištanjem)
● Simptomi apneje u snu, poput ekstremnog umora ili glasnog hrkanja
● Vrtoglavica

Pulomologija poliklinike Longa Vita pruža usluge:

● pregled pulmologa
● spirometrija (test plućne funkcije)
● bronhodilatatorni (ventolinski) test
● alergološke kožne probe na inhalacione i nutritivne alergene
● PPD proba

Koje bolesti leči pulmolog?

Postoje respiratorna stanja i infekcije koje lekar opšte medicine ne može da zbrine bez pomoći lekara specijaliste pulmologije. Pulmolog ili grudni lekar u prvom redu dijagnostikuje i leči bolesti pluća, ali brine i o zdravlju ostalih respiratornih organa koji uključuju nos, grlo, traheju, disajne puteve, mišiće i krvne sudove.

Neka od najčešćih respiratornih oboljenja koja pulmolozi saniraju su astma, aspergiloza, bronhitis, upala pluća, hronična opstruktivna plućna bolest, COVID-19, zatim cistična fibroza, emfizem, intersticijska bolest pluća, rak pluća, plućna hipertenzija, sarkoidoza, apneja u snu, tuberkuloza.

Mnoge od ovih bolesti mogu zahtevati dugoročne, čak i doživotne planove lečenja. Pulmolog će raditi sa vašim lekarom primarne zdravstvene zaštite, odnosno porodičnim lekarom, a nekad će u proces biti uključeni i drugi specijalisti.

Šta podrazumeva pregled pulmologa?

Pregled pulmologa u poliklinici Longa Vita počinje razgovorom sa pacijentom. Nekada već na osnovu podataka koje od pacijenta dobije i opisa tegoba, specijalista može postaviti dijagnozu. Radi što preciznije dijagnostike pulmolog obavlja pregled stetoskopom (auskultacija), a zatim kucka pacijenta po grudnom košu (perkusija). U savremenoj praksi se pored ovih opštih dijagnostičkih metoda često koriste i specifična testiranja, kao što je spirometrija.

Spirometrija je neinvazivni dijagnostički metod. U pitanju je test kojim se procenjuju parametri poput vitalnog kapaciteta pluća, protok vazduha kroz disajne puteve, saturacija krvi kiseonikom. Testiranje plućne funkcije radi se uz pomoć modernog spirometra pouzdanog proizvođača Jeger, čime se efikasnost i preciznost dijagnostike podiže na viši nivo.

U većini slučajeva pregled i testiranja su dovoljni za postavljanje dijagnoze i određivanje terapije. Kada postoji potreba za dopunskim dijagnostičkim metodama, onda se obavezno rade rendgen snimak pluća, angiografija, bronhoskopija.

U ordinaciji pulmologije u Longa Vita poliklinici u Nišu zagovaramo drugačiji pristup lečenju, te se pored metoda klasične, oslanjamo i na dijagnostičke metode kvantne medicine.

Dijagnostika i lečenje plućnih bolesti uz pomoć BICOM aparata

BICOM biorezonantna metoda je poseban postupak u procesu dijagnostikovanja raznih respiratornih stanja, ali i terapeutski metod na koji se posebno oslanjamo u lečenju bolesti pluća i disajnih puteva. Birezonantna terapija je nežna, gde se pomoću frekvencija i vibracija deluje na elektromagnetno polje čovekovog organizma.

Polazeći od koncepta da svaka ćelija u ljudskom telu ima svoju frekvenciju, kao i da virusi i bakterije zrače svojom energijom, ova metoda kvantne medicine daje uspešne rezultate u dijagnostikovanju i lečenju raznih stanja. BICOM biorezonantnom metodom se kompletno testira funkcionalno stanje organizma i obavlja standardni alergo-test. Na osnovu promena elektromagnetnih osobina tkiva, ali i ćelija i hromozoma koji se prate ovim modernim aparatom, lekar dobija dragocene informacije o prisustvu bakterija, parazita, gljivica i virusa u telu pacijenta, kao i o upalama i drugim patološkim procesima u organizmu.

Kvantnom medicinom u pulmologiji se mogu tretirati stanja poput alergija, polenske kijavice, hroničnog bronhitisa, astme itd. Bitno je napomenuti da se biorezonantna terapija može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama, kao i da ni na koji način ne ometa već započeto lečenje.

Lečenje alergija u poliklinici Longa Vita

Alergije su jedan od čestih zdravstvenih problema modernog čoveka, koji usled neadekvatno postavljene dijagnoze i neodgovarajuće terapije otežava svakodnevni život. U poliklinici Longa Vita postoji više načina za uspešno dijagnostikovanje i tretiranje svih vrsta alergija i njihovih manifestacija. Neke od standardnih metoda su alergotestiranje, kožne probe, imunološke analize iz krvi, bronhodilatatorni test, kao i spirometrija koja se radi spirometrom najnovije generacije.

U lečenje alergija uključeni su imunolog, alergolog i pulmolog – lekari specijalisti koji su ujedno i lekari komplementarne medicine. Dakle, kompletna dijagnostika obuhvata metode klasične medicine, ali i pregled na Bicom Optima kvantnom aparatu. Uz pomoć moderne opreme lekar uspešno postavlja preciznu dijagnozu i propisuje terapiju.

Od metoda tradicionalne medicine u lečenju alergija takođe preporučujemo homeopatiju i akupunkturu. Homeopatski lekovi i kapi određuju se za svakog pacijenta pojedinačno radi tretiranja uzroka i posledica alergije. Njima se simptomi, odnosno manifestacije alergije ublažavaju i istovremeno jača organizam – kroz ostvarivanje ravnoteže duha, tela i uma.

Sa istim ciljem u poliklinici Longa Vita terapeut obavlja tretman akupunkture, gde se uz pomoć sterilnih posebno dizajniranih iglica pogađaju određene akupunkturne tačke. Ova drevna tehnika daje odlične rezultate ne samo u lečenju alergija i alergijskog rinitisa, već i astme kod odraslih, kao i akutnog bronhitisa i mnogih drugih tegoba.

Lekari specijalisti pulmologije u poliklinici Longa Vita
Zdravlje disajnih organa poverite najboljim stručnjacima iz oblasti pulmologije. U poliklinici Longa Vita sa odraslim pacijentima radi dr sci. med. Miloš Filipović, dok se o respiratornom zdravlju dece brine pedijatar pulmolog i Bicom terapeut spec. dr med. Zoran Petrović Dimeski.

Kao zagovornici integrativne medicine, pulmolozi poliklinike Longa Vita u Nišu posebno ističu značaj kvantne medicine u dijagnostici i lečenju resporatornih bolesti i alergija. U svojoj dugogodišnjoj praksi posvetili su se usavršavanju iz oblasti pulmologije i alergologije, tako da o zdravlju pacijenata brinu služeći se inovativnim dijagnostičkim metodama i tretmanima. 

Kontakt