Doc dr Vesna Živković

Dečiji fizijatar

Doc. dr sci. med. Vesna Živković je rođena u Nišu gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završila je 1992. godine, a specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije 1997. godine. Odbranila je magistarsku tezu pod nazivom “Kombinovana primena lasera male snage i impulsnog magnetnog polja u lečenju bolesnika sa osteoartritisom kolena” 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu i stekla zvanje magistra medicinskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Rehabilitacija dece sa disfunkcionalnim mokrenjem“ odbranila je 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Februara 1999. godine zasnovala je stalni radni odnos na Klinici za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku Kliničkog centra u Nišu. Od januara 2003. god. radi na odeljenju za dečju habilitaciju i rehabilitaciju ove Klinike. Za kliničkog asistenta na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinskog fakulteta u Nišu izabrana je 2012. god., a zvanje docenta stekla je 2015. godine. Učesnik je brojnih domaćih i inostranih kongresa iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije kao i dečje urologije. Autor je velikog broja radova koji su objavljeni u časopisima na SCI listi. Član je SLD,sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju kao i član predsedništva udruženjafizijatara SrbijeGovori engleski i francuski jezik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.